Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайта Xiaomishop.bg


І. Общи условия

1. Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от “Ксиаоми България“ ЕООД (ЕИК 203494855) на собствения си интернет сайт xiaomishop.bg, за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта xiaomishop.bg, собственост на “Ксиаоми България“ ЕООД.
2. Страни по настоящия договор са “Ксиаоми България“ ЕООД (ЕИК 203494855)  от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта xiaomishop.bg.
3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът xiaomishop.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта xiaomishop.bg.
5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.


ІІ. Речник на термини, срещани в тези условия

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес xiaomishop.bg;
Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил е обособена част от уебсайта на “Ксиаоми България“ ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от xiaomishop.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1,т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Ксиаоми България“ ЕООД.
Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта xiaomishop.bg, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на “Ксиаоми България“ ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на “Ксиаоми България“ ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт / сайт("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

ІІІ. Предмет на договора

1. “Ксиаоми България“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си xiaomishop.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
2.  Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от “Ксиаоми България“ ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
3. “Ксиаоми България“ ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да е било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта xiaomishop.bg, независещи от екипа на същия.
4. Потребителското име , с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на “Ксиаоми България“ ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, “Ксиаоми България“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
5. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно “Ксиаоми България“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на “Ксиаоми България“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
6. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Ксиаоми България“ ЕООД. 

ІV. Защита на лични данни

1. “Ксиаоми България“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, “Ксиаоми България“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя.
3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Ксиаоми България“ ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
4. “Ксиаоми България“ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Ксиаоми България“ ЕООД.
5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общо достъпни в потребителския му профил в Xiaomishop.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от “Ксиаоми България“ ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в Xiaomishop.bg (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от “Ксиаоми България“ ЕООД за целите на директния маркетинг.
7. “Ксиаоми България“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- се споделят данни с куриерска фирма за доставка на продуктите до потребителя;
- други посочени в закона случаи.
8. С регистрацията си в Xiaomishop.bg, потребителят разрешава в потребителските му профили Xiaomishop.bg или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “Ксиаоми България“ ЕООД или от офериращите в сайта търговци.

 

V. Техническите стъпки по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Хiaomishop.bg

1. Зареждайки заглавната интернет страницата Xiaomishop.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с Общите условия за ползване на сайта и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.
2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.
4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
5. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс, предоставен от “Ксиаоми България“ ЕООД, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.
6. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от “Ксиаоми България“ ЕООД. Преводи на парични суми от Xiaomishop.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

 

VII. Отказ от вече направена поръчка

Всеки наш Клиент, подал поръчка, има правото да се откаже от нея. Отказът трябва да бъде извършен в рамките на не повече от 12 часа след нейното подаване. Отказът от подадена поръчка се извършва като се свържете с нас на 0876311040 и 0876311049. От Вас ще бъде изискана информация относно: номера на поръчката (можете да го видите от email-а, с който сме Ви потвърдили поръчката), името, на чието е подадена поръчката, както и адреса за доставка.

Можете да се възползвате от прикачения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

Важно: В случай, че Вашата поръчка вече е предадена на куриер за доставка, “Ксиаоми България“ ЕООД ще откаже вашето искане за отказ. В тези случаи е необходимо да откажете поръчката при получаване от куриер. При отказ при получаване от куриер, Вие дължите сумата за транспорт, посочена Ви в полученото писмо при пускането на Вашата поръчка. Това задължение не може да бъде оспорвано, в случай, че сте поставили съгласие на „общите условия за доставка” и параметрите на доставката са спазени съгласно указаните от Вас продукти и количества.

 

VIII. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направена поръчка

На основание чл.50 от ЗЗП , физическо лице, което има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в срок от четиринадесет дни от датата на доставка има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор,
Стоката следва да бъде върната в 14-дневен срок до посочения в сайта адрес на xiaomishop.bg, като поставената от производителя оригинална опаковка на стоката следва да не е увредена, стоката да не е ползвана, стоката, аксесоарите към нея и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените защитни и обозначителни  стикери. Стоката следва да може да бъде продавана като нова. Ако едно от изброените условия е нарушено, клиента пак има право да върне стоката, но тогава той няма да получи пълния размер на сумата която е заплатил, а тя ще бъде процентно намалена по преценка на продавача, съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с всички придружаващи я документи и аксесоари. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на xiaomishop.bg, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя. Не могат да бъдат връщани продукти, на които е била сменена операционната система или друг софтуер, присъствал при доставката, когато потребителят е конфигурирал стоката с потребителски акаунти, които биха попречили на въвеждането й в първоначален вид. Потребителят отговаря за намаляване на стойността на стоките вследствие изпробването им, различно от необходимото за установяване на техните характеристики.
Продукт, който не е опакован по начина, по който е получен, не подлежи на връщане и “Ксиаоми България“ ЕООД не носи наказателна отговорност за отказа за връщане на продукта.
При получаване на стоката от търговски обект или в други случаи , при които потребителят има възможност да се запознае лично с характеристиките на продукта, преди да заплати , се счита, че не е покупка от разстояние. В случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, е необходимо да информира Продавача. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена. В този случай Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Връщането на продукта се извършва по куриер, на указан от наш консултант адрес, за сметка на Клиента. В случай на връщане на продукта, Клиентът дължи сумата по направените разходи за връщане на продукта..
ВНИМАНИЕ: При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането.
За повече информация относно връщането на продукта, моля свържете се с нас на посочените координати.

 

ІX. Допълнителни условия

1. “Ксиаоми България“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
2. Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
3. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
5. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на “Ксиаоми България“ ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
6. Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестващия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.
7. Магазин Xiaomishop.bg използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях модели със серийни номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазин Xiaomishop.bg не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. Някои от снимките на продуктите са илюстративни и не са 100% отговарящи на продукта. Снимки на опаковки или допълнителни аксесоари не означават, че са реални или са включени в окомплектовката. С покупкатана устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.
8. Относно телефоните със сертификация IP 68 (водоустойчиви и прахоустойчиви) - по спецификации на производителя устройствата запазват водоустойчивост само в сладка вода потопени на дълбочина от 1 метър за време максимум от 30 минути.

Трябва да се има в предвид, чe IP68 сертификата, не означава, че телефона не може да се счупи вследствие на силен удар. Гаранцията не покрива устройства със счупени дисплеи, корпус или дънна платка вследствие на силен удар. IP68 защитата на телефона в никакъв случай не означава, че няма да има поражения по устройството в следствие на неправилна експлоатация (удар, огън, химикали, умишлено потапяне във вода(особено морска) и т.н.). Призоваваме всички наши клиенти да експлоатират телефона нормално, без да подлагат устройството на излишни екстремни и необичайни натоварвания. Гаранцията не покрива поражения върху устройството, причинени от клиента (волно или неволно) !!!

Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти. Замяна на дефектирал модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ елемент страва след доплащане определено от Ксиаоми България ЕООД. Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна, такава се извършва след установяване на невъзможност за отремонтиране /по преценка на Ксиаоми България ЕООД/